Britsum

Verenigingen Contactpersoon Telefoon/e-mail

Vereniging voor Dorpsbelang Britsum

 

doarpsbelangbritsum@live.nl

Feestcommissie Britsum

Theun Dankert

058-2573454 fc-britsum@hotmail.com

Stichtingbestuur “Britsenburgh”

Secretaris: Tom Vis

058- 8449114

Verhuur:

Janny Ladenius

06-12471732

Vereniging voor Bejaarden

A. v.d. Woude

058-2572007

Peuterclub “de Teddybeer”

Stichting Welzijn Middelsee Stiens

058-2575220 www.welzijnmiddelsee.nl

Gereformeerde Kerk Britsum

Ineke Radersma

058-2575137

KeatsFeriening "It Partoer"
(Voorheen: Kaatsclub Britsum)

Wim Henk Nicolay

058-2571036

Damclub “Bezint eer gij begint”

 

 

Ijsclub “It Leechje”

 

 

Voetbalvereniging D.T.D.

H. Inia

058-2574365

Voetbalvereniging CSC

Baudina Albano

06-24970542 www.csc.nl

Voetbalvereniging CSL

A. Postma

058-2574086

Voetbalvereniging VV-Stiens

Eddy Keuning

06-51087996
secretariaat@vv-stiens.nl

Korfbalvereniging CSL

J. de Boer

058-2572114

Volleybalvereniging Stasko

S. Miedema

 058-2572867

Gymnastiekvereniging Friso

T. de Boer

058-2572082

Watersportvereniging “De Klompskippers”

J. Bouma

058-2572627

Nederlands Hervormde Kerk

Ytzen Tamminga

058-2572626

Vereniging voor Chr. Plattelandsvrouwen Britsum

Gerry v.d. Schaaf

058-2573025

Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen

W. Wieling

058-2572326

Zanggroep “de Welle”

Sieta Martha v.d. Honing-Kamminga

058-2574581

Chr. Senioren koor “Bliide Stimmen”

D. Dijkstra

058-2571839

Hervormd Kerkkoor Jelsum-Cornjum-Britsum

D. Althuizes

058-2572170

Toneelvereniging “Vriendenkring”

Richtje v.d. Velde

058-2575127

It Nut

R. Grijpstra

058-2572027

Chr. basisschool  “de Foarikker”

Doutsje Brinksma

058-2572023
info@defoarikker.nl 

Openbare basisschool

Diana v.d. Schoot

058-2572430

“De Homeie”

 

info@dehomeie.nl 

Begrafenisvereniging “Memento Mori

W. Oosterhof

058-2572107

Uitvaartverzorger

J. P. de Vries 

058-2575064
j.p.de.vries@hetnet.nl

Vereniging Volkstuintjes Britsum

Harm Schroor

058-2573040

Chr. Muziekkorps “De Nije Bazún”

Grytzen Sinnema

058-2571799

Biljartvereniging “Út it nekje”

G. de Boer

058-2571242

Vogelwacht

R. Kemker

058-2800331

E.B.H.O. Jelsum/Cornjum/Britsum

Baukje v.d. Burg

058-2574282
baukje62@hotmail.com

Soos “It Lûd”

Jan v.d. Zee

06-57261002

Stichting Âlde Fryske Tsjerken

Geert Prose

058-2572503

Documentatiestichting Leeuwarderadeel 

K.A.Tijtsma

058-2574102

Buurtvereniging “Menno’s Paed”

Syta Martha van der Honing

 

Buurtvereniging Finne “de Trochsetters”

J. Deinum

058-2575497

Buurtvereniging “Fiif Strjitten

Roelie Sinnema

058-2571722

Buurtvereniging “Aldlânsdijk”

Elles Nicolay

058-2571036

Buurtvereniging “de Kamp”

H. J. A. Beekhuis

058-2573215

Buurtvereniging “Lieuwe Wever”

T. Kooistra

058-2574579

Buurtvereniging “it Greidenselskip”

Yolanda Schaap

058-2574220

Buurtvereniging Sillân

J. Boorsma

 

Huurdersvereniging Finne e.o.

J.P. Blaauw

058-2573042

Jankfoddekoar “Tûzen Triennen”

R. ten Berge

058-2571726

Motorclub MCGB

Ronald v.d. Galien

058-2882780

KNBB, Biljartvereniging Britsum<

Johannes Miedema

058-2572870

Jeugdwerk “De Trije Doarpen”

Willem Jan Westerbeek

058-2570557

Ambulant jongerenwerker gemeente Leeuwarderadeel

M. Zandstra 

058-2575220

Ouderenadviseur gemeente Leeuwarderadeel

A. v/d Veer

058-2575220

Stichting Algemene Bibliotheek


      

P. Jurjenstraat 10 Stiens
058-2571780

Meldpunt klein leed,  (zoals vernielingen.)

Gemeente Leeuwarderadeel

058- 2576677

Openbare verlichting, storing/klachten

Dynamichom

0800-3960800

HUISARTSEN

Werkdagen van 08.00 - 17.00 uur Uitgezonderd feestdagen

Noordhoek 058-2573407
Woudstra   058-2573572
Heuberger  058-2571969

DOKTERSWACHT

Dagelijks van 17.00 - 08.00 uur en in het gehele weekend en op feestdagen

0900-112 7 112

POLITIE / BRANDWEER / ARTS

ALARM NUMMER

Geen spoedeisende zaken: 0900-8844 BEL 112Wilt u veranderingen en/of fouten in deze lijst alstublieft 
doorgeven aan de redactie op ons e-mail adres 
troffelbritsum@hotmail.com